Вхiд

В яких документах відображається оприбуткування та введення в експлуатацію об'єктів ОЗ?

 

Оприбуткування та введення в експлуатацію об'єктів основних засобів, в яких документах відображається? Чи повинна дата оприбуткування та дата введення в експлуатацію основних засобів бути однаковою?

Питання оприбуткування та введення в експлуатацію основних засобів регулюються Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 “Основні засоби”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202, та Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку основних засобів суб'єктів державного сектору, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 11.

Для оформлення господарських операцій з надходження, передачі та вибуття основних засобів застосовуються Типові форми з обліку та списання основних засобів, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 13.09.2016 № 818.

Оформлення господарських операцій прийняття-передачі основних засобів, які надходять шляхом придбання або безоплатної передачі від інших організацій, здійснюється на підставі Акту приймання-передачі основних засобів.

Для обліку витрат на придбання основних засобів застосовується відповідний субрахунок рахунку 13 “Капітальні інвестиції”, на якому акумулюються всі витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, в якому вони придатні для використання із запланованою метою.

Тобто,суми витрат на придбання об'єктів основних засобів, за якими на дату балансу не підтверджено їх функціональне використання за призначенням, відображаються у складі незавершених капітальних інвестицій у необоротні активи.

Після підтвердження, що об'єкт основних засобів відповідає стану, придатному для використання, відповідно до запланованої мети, з додержанням усіх необхідних норм для їх експлуатації при встановленні на місце призначення, на підставі Акту введення в експлуатацію основних засобів здійснюється зарахування об’єктів незавершених капітальних інвестицій до складу основних засобів.

Виходячи з буквального сенсу виразу «введення в експлуатацію» і сформованого розуміння, під введенням в експлуатацію слід розуміти дату, на яку об'єкт повністю готовий до використання за своїм призначенням.

Наприклад: установа придбала комп'ютер 15 січня і розмістила його в упакованому вигляді на складі. На підставі Акту приймання-передачі основних засобів в бухгалтерському обліку оприбуткування зазначених витрат відобразилося на субрахунку 1311 “Капітальні інвестиції в основні засоби”.

Також на зазначеному субрахунку необхідно відображати витрати на встановлення відповідного програмного забезпечення.

На підставі Акту введення в експлуатацію основних засобів 10 лютого комп'ютер був встановлений на робочий стіл співробітникові, на нього було встановлено програмне забезпечення.

Тобто, комп'ютер був повністю готовий до стану, у якому він придатний для використання із запланованою метою та встановлений на місце призначення.

Зважаючи на викладене, дата введення в експлуатацію комп'ютера буде 10 лютого.


Повернутись до списку консультацій