Вхiд

В яких випадках потрібно визначати ліквідаційну вартість для об’єктів основних засобів? Який порядок визначення ліквідаційної вартості?

 

Питання встановлення для об'єктів основних засобів ліквідаційної вартості здійснюється відповідно до вимог Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 “Основні засоби”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202, та Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб'єктів державного сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 11.
Ліквідаційна вартість приймається в сумі, яку суб'єкт державного сектору очікує отримати від реалізації або ліквідації основних засобів після закінчення строку їх корисного використання, за вирахуванням витрат, пов'язаних з продажем або ліквідацією.
Ліквідаційна вартість основних засобів визначається комісією, створеною наказом керівника суб'єкта державного сектору. Це може бути як і інвентаризаційна комісія так і спеціально створена комісія для визначення ліквідаційної вартості основних засобів.
Сума ліквідаційної вартості може встановлюватися як в грошовому вимірнику так і в процентному. Наприклад: ліквідаційна вартість буде становити 10 грн. для основних засобів, які обліковуються на субрахунку 1014 “Машини та обладнання”, а ліквідаційна вартість для основних засобів, які обліковуються на субрахунку 1015 “Транспортні засоби”, становить 1% від їх первісної вартості.
У разі якщо суб'єкт державного сектору прийняв рішення про встановлення ліквідаційної вартості в грошовому або процентному відношенні, то зазначене рішення повинно бути зафіксоване в розпорядчому документі по обліковій політиці.
Крім того, слід зауважити що ліквідаційна вартість може бути визначена не тільки коли залишкова вартість об'єкта основних засобів дорівнює нулю, і об'єкт ще придатний до експлуатації, а і при введенні об'єкта в експлуатацію.
Також ліквідаційна вартість може дорівнювати нулю, якщо суб'єкт державного сектору не може достовірно визначити суму, яка очікується від реалізації (ліквідації) основних засобів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації).
Тобто, зазначена норма стосується тільки основних засобів строк корисного використання яких не закінчився.
В бухгалтерському обліку нарахування ліквідаційної вартості на об'єкти основних засобів, залишкова вартість яких дорівнює нулю, та об'єкти ще придатні до експлуатації, відображається за дебетом відповідного субрахунку рахунку 10 “Основні засоби” та кредитом субрахунку 5111 “Внесений капітал розпорядника бюджетних коштів”. 


Повернутись до списку консультацій