Вхiд

Переоцінка вартості основних засобів

 

Чи повинні до складу переоціненої вартості об'єктів основних засобів відноситися витрати, понесені при визначенні справедливої вартості (проведення оцінки майна суб'єктами оціночної діяльності)?

Питання переоцінки основних засобів регулюються Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 “Основні засоби”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202, та Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку основних засобів суб'єктів державного сектору, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 11.

У разі прийняття рішення суб'єктом державного сектору об'єкт основних засобів може переоцінюватися, якщо залишкова вартість цього об'єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на річну дату балансу.

Справедлива вартість - сума, за якою можна продати актив або оплатити зобов’язання за звичайних умов на певну дату.

Відповідно до статей 7 та 8 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» у випадках здійснення переоцінки основних фондів для цілей бухгалтерського обліку проведення оцінки майна є обов'язковим.

Оцінка майна у випадках її обов'язкового проведення, виконана суб'єктами, які не є суб'єктами оціночної діяльності, визнається недійсною.

Порогом суттєвості для проведення переоцінки об'єктів основних засобів приймається величина, що дорівнює 10-відсотковому відхиленню залишкової вартості об'єктів основних засобів від їх справедливої вартості.

Переоцінена первісна вартість та сума зносу об'єкта основних засобів визначаються множенням відповідно первісної вартості і суми зносу об'єкта основних засобів на індекс переоцінки. Індекс переоцінки визначається діленням справедливої вартості об'єкта, який переоцінюється, на його залишкову вартість.

У бухгалтерському обліку операції з переоцінки об’єктів основних засобів відображаються відповідно до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219: дооцінка у пунктах – 1.20 та 1.23, уцінка у пунктах – 1.21 та 1.22.

Не підлягають переоцінці малоцінні необоротні матеріальні активи і бібліотечні фонди, якщо амортизація їх вартості здійснюється за методом нарахування в першому місяці передачі у використання об'єкта необоротних активів у розмірі 50 відсотків його первісної вартості та решта 50 відсотків первісної вартості - у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу).

Зважаючи на викладене витрати, понесені при визначені справедливої вартості не відносяться до вартості об'єктів основних засобів.

Однак, слід звернути увагу, що у разі проведення суб’єктом державного сектору поліпшення об'єктів основних засобів (реконструкція (реставрація), модернізація, добудова, дообладнання), то всі понесені витрати збільшують первісну вартість основних засобів.


Повернутись до списку консультацій